คณะผู้แทนสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี เข้าพบผู้บริหาร HANBAN สาธารณรัฐประชาชนจีน

คณะผู้แทนสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทั..

สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสถาบันขงจื่อ่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตฯ (ไทย-จีน)

สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสถาบันขงจ..

สำนักงานมหาวิทยาลัย มสด. จัดประชุมรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 7(40)/2562

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุ..

ประชุมร่วมเพื่อเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จเยี่ยมและติดตามผลโครงการ TO BE NUMBER ONE

ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ สำนักพระราชวัง เขตบางพลัด และหน่วยงานที..