มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุ..

ประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ครั้งที่ 4(15)/2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานประชุมคณะ..

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยงสำหรับคณะทำงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

กองกลาง และกองบริหารงานบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการอบรม..

ประชุมคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3(12)/2563

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อเปลี่ยนส..