อธิการบดี มสด. มอบนโยบายการดำเนินงานของหน่วยงานอิสระของมหาวิทยาลัย วิทยาเขต และศูนย์การศึกษาฯ

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  มอบนโยบายการดำเนินง..

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 8(41)/2562

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบ..

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1/2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เฉิดฉิน สุกปลั่ง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาว..

สำนักงานมหาวิทยาลัย มสด. จัดประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ 9(14)/2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ..

ประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 8(32)/2562

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโย..

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าพบผู้บริหารสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติฮั่นปั้น (Hanban)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และดร.พรชณิตว์ แก้วเ..