มสด.จัดประชุมเตรียมความพร้อมร่วมกับหน่วยงานภายนอก การจัดกิจกรรม Suan Dusit Tourism Run 2018 : วิ่งรอบรั้ว ทัวร์รอบเมือง ครั้งที่ 1/2561

นางสาวกมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวน..

ว่าที่ร้อยตรี ดร.วราธร อภิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบเอกสาร พิจารณากลั่นกรองความดีความชอบเพื่อรับรองข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัยและผู้กระทำความดีความชอบที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมควรเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่2/2561 โดยมีวาระเรื่องการพิจารณากลั่นกรองและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ที่มีผลงานอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน และรายชื่อและบัญชีแสดงคุณสมบัติของข้าราชการฯ เพื่อเสนอขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ฯลฯ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)

ว่าที่ร้อยตรี ดร.วราธร อภิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ มห..

มสด.รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560 รอบ 12 เดือน วันที่ 2

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560 นำโดย รอ..

สำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย จัดประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 10(30)/2561

ดร.บุญลือ ทองอยู่ นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุ..

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา 2560 รอบ 12 เดือน

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้กล่าวต้อนรับคณะกร..

การประชุมคณะกรรมการ บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่ 12(18)/2561

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการ..

สำนักงานมหาวิทยาลัย มสด. จัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านความเสี่ยง ครั้งที่ 3(21)/2561

นายณรงค์ศักดิ์  ภูมิศรีสอาด กรรมการสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิตผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกา..