ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานรายวิชาพัฒนาการสอนงานวิจัยให้กับนักศึกษาปริญญาตรี

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมพ..

พิธีถวายพระพรชัยมงคล และเทศน์มหาชาติชาดกเฉลิมพระเกียรติ “ทศชาติราชสดุดี เฉลิมพระบารมี ทศมินทราชา”

รองศาสตราจารย์ พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็น..

ประชุมคณะกรรมการประเมินค่างานข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565 ครั้งที่ 1/2562

ผศ. สนิท ชุนดี ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปร..

สำนักงานมหาวิทยาลัย มสด. จัดประชุมคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2562

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุ..