การประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(5)/2560

ผศ.ดร.พิทักษ์  จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการปร..

การประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1(5)/2560

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประ..

คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ

คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณศรี จันทร์ทรง ดำรงตำแหน่งผู้..

การประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (สายวิชาการ) “อยู่อย่างไรในสวนดุสิต 5.0”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (สายวิชาการ) “อยู่อย่างไร..