ประชุมพนักงานบริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่ 11(39)/2563

324061

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในฐานะกรรมการผู้จัดการบริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด เป็นประธานการประชุมพนักงาน บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่ 11(39)/2563 ผ่านระบบ Online Microsoft team เพื่อติดตามผลการดำเนินงานจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา รวมถึงพิจารณาผลการดำเนินงานเดือนตุลาคม 2563 และผลการดำเนินงานวันที่ 1 – 10 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม 1119 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563  

Leave us a Comment