ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(4)/2563

6P3A8752_resize

นายเสกสรรค์ รอยลาภเจริญพร กรรมการสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(4)/2563 โดยมีวาระเรื่อง(ร่าง)คู่มือการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ฉบับปรับปรุง 2563) เรื่องแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ฯลฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 5 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563

Leave us a Comment