ประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2563

AI5A6181

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2563 มีวาระสำคัญ เรื่อง ขออนุมัติกรอบอัตรากำลังลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประเภทสายบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การพิจารณาเปลี่ยนลูกจ้างของมหาวิทยาลัยเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย การพิจารณาพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ระดับชำนาญการ และกรอบอัตรากำลังลูกจ้างของมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ตำแหน่ง “ผู้ช่วยสอน” ณ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ฯลฯ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563

Leave us a Comment