ประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ตามเกณฑ์ของ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4(24)/2563

1 (1)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการ ประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ตามเกณฑ์ของ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4(24)/2563 โดยมีวาระเรื่อง(ร่าง)คำสั่งคณะทำงานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2563 เรื่องแนวทางการจัดการความรู้สู่การพัฒนาการดำเนินงานตามทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต : จิ๋วแต่แจ๋ว พ.ศ. 2563-2567 ฯลฯ  ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

Leave us a Comment