ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ 4(20)/2563

6P3A7961_resize

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ 4(20)/2563 โดยมีวาระเรื่องผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปี พ.ศ. 2563 เรื่องการรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงานเรื่องค่าไฟฟ้า ฯลฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

Leave us a Comment