สำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8(28)/2561

ดร.บุญลือ ทองอยู่ นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุ..

กองกฎหมาย มสด. จัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่25(55)/2561

นายนิคม กฤษณรังคุณ อุปนายกสภา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด..

การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ มสด. ครั้งที่ 11(20)/2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ..

สำนักบริหารกลยุทธ์ มสด. จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่1(4)/2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมค..

สำนักงานมหาวิทยาลัย มสด. จัดประชุมหัวหน้าหน่วยงานภายใต้การกำกับของรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ครั้งที่1/2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ..

การประชุมบุคลากร มสด. (สายวิชาการ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะพยาบาลศาสตร์ และโรงเรียนการเรือน

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมบ..

ประชุมคณะกรรมการ บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่ 8 (14)/2561

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในกา..

สำนักงานมหาวิทยาลัย มสด. จัดตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสำนักงาน ประจำปีการศึกษา 2560 ตามระบบการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย (SDU QA)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประศาสน์ นิยม อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ มสด. เป็นประธานในการตร..