รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เข้าร่วมประชุมคณะอน..

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(23)/2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุม..

การประชุมการวิพากษ์ (ร่าง) แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2561-2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ..

การประชุมคณะอนุกรรมการ กองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1(3)/2561

ว่าที่ร้อยตรี ดร.วราธร อภิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุม..

มสด.จัดประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ครั้งที่ 2/2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ..

สำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์จัดการประชุม”แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยสวนดุสิต

สำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์จัดการประชุม”แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยสวนดุสิตของ ร..