กองพัฒนานักศึกษา มสด. นำตัวแทนมหาวิทยาลัยไปแข่งขันกีฬาฟุตบอล เข้าพบอธิการบดี

กองพัฒนานักศึกษา มสด. ได้นำนักศึกษาซึ่งเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยไปแข่งขันกีฬาฟุตบอลเชื่..

สำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย มสด. จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13(33)/2561

นายนิคม กฤษณรังคุณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปฎิบัติหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลั..

กองนโยบายและแผน มสด. จัดประชุมกรรมการบริหารงบประมาณการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย(ก.บ.ง.) ครั้งที่ 12(32)/2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ..

กองกฎหมาย มสด. จัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 5(62)/2561

นายนิคม กฤษณรังคุณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต  เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ..

สำนักงานมหาวิทยาลัย มสด. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 12(33)/2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุ..

สำนักงานมหาวิทยาลัย มสด. จัดประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ 3(8)/2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ..