รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มสด. ชี้แจงแผนบูรณาการการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ..

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 6/2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ..

การประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3(5)/2561

ว่าที่ร้อยตรี ดร.วราธร อภิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมคณ..

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มสด. ชี้แจงแผนบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ..