สำนักงานมหาวิทยาลัย มสด. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 3(36)/2562

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุ..

สำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย จัดประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 3(37)/2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุ..

การประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) มสด. ครั้งที่ 6(11)/2562

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการป..

สำนักกิจการพิเศษ มสด. จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่ 1/2562

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุ..

กองพัฒนานักศึกษา มสด. จัดพิธีมอบเงินรางวัลแก่นักกีฬาที่ทำเหรียญและรางวัลสนับสนุนพัฒนาทีมกีฬา ที่สร้างชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัย

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดพิธีมอบเงินรางวัลแก่นักกีฬาที่ทำเหรียญและร..

สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดประชุมรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 3(36)/2562

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุ..

การประชุมคณะกรรมการเพื่อพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1(13)/2562

ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการประชุมคณะกรรมการเพื่อพัฒนาศูนย์วิทยาศาส..