ประชุมคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2(11)/2563

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อเปลี่ยนส..

ประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งให้สูงขึ้น ครั้งที่ 3(14)/256

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ..

ประชุมคณะกรรมการ บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่ 3(31)/2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ..

การประชุมการพัฒนาโจทย์การวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาปฐมวัยที่ตอบโจทย์ตามนโนบายของมหาวิทยาลัย

รศ.ดร. ศิโรจน์ ผลพันธิน รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ให้เกียรติมอบนโยบ..