มสด. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณการเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12(44)/2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ..

มสด. เปิดแนวคิด “ ห้องสมุดยุคใหม่ … แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ศตวรรษที่ 21 ” จัดสัมมนางาน Online Information & Education Conference 2019

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  โดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักกิจการพิเศษ มหาวิ..

สำนักกิจการพิเศษ มสด. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ ครั้งที่ 1(1)/2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ..

มสด. จัดประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2562

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประ..

สถาบันขงจื่อ มสด. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี ครั้งที่ 7/2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ..