การประชุมรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 12(21)/2560

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุม..

การประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 6/2560

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมค..

การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ มสด.ครั้งที่ 2(11)/2561

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประ..

การประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนของผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร มสด. ครั้งที่ 15(20)/2560

นายนิคม กฤษณรังคุณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำ..

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เลขประจำและอักษรย่อของโรงเรียนกฎหมายและการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เลขประจำและอักษรย่อของโรงเรียนกฎหมายและการเมือง พ...

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปี การศึกษา ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง การรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปี 2561