webadmin

การประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(22)2566

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(22)2566 โดยมีวาระการประชุมเรื่อง การขอเช่าพื้นที่ของชมรมกีฬานครนายกเทควันโด การขอต่อสัญญาเช่าพื้นที่ของบริษัท สำเนา พลัส จำกัด และธนาคารกรุงไทย ฯลฯ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย วันที่ 29 มีนาคม 2566  

สำนักกิจการพิเศษ ร่วมกับ โครงการสอนดนตรีบุคคลภายนอก และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.สวนดุสิต จัดกิจกรรม Suan Dusit Smart Camp (วันที่ 5)

สำนักกิจการพิเศษ ร่วมกับ โครงการสอนดนตรีบุคคลภายนอก และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรม Suan Dusit Smart Camp สำหรับนักเรียนระดับชั้น ป.1 – ป.3 ระหว่างวันที่ 20 – 31 มีนาคม 2566 เพื่อให้เด็กมีทักษะด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา และการทำอาหาร ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านอารมณ์ ร่างกาย สติปัญญา และสังคม โดยในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 (วันที่ 5) เด็ก ๆ ได้ร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย ผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ การทำเทียนหอม และกิจกรรมมวยไทย ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมตามมาตรการรักษาความปลอดภัยและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ทั้งนี้ ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้เข้าตรวจเยี่ยม และประเมินผลโครงการฯ ดังกล่าว ณ ห้อง Activity […]

สำนักกิจการพิเศษ จัดประชุมผู้บริหารสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 5(37)/2566

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 5(37)/2566 โดยผู้บริหารสำนักกิจการพิเศษ ได้ร่วมกันพิจารณาผลการดำเนินงานเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ของสำนักกิจการพิเศษ การพัฒนาบุคลากรสำนักกิจการพิเศษ การดำเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประชุมผู้บริหารสำนักกิจการพิเศษ ฯลฯ รวมถึงรับทราบผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของสำนักกิจการพิเศษ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566

สำนักงานมหาวิทยาลัย ร่วมกับ สำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 12 หัวข้อ Happy Dorm Happy Life.

สำนักงานมหาวิทยาลัย ร่วมกับ สำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 12 หัวข้อ Happy Dorm Happy Life. โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานเปิดกิจกรรม นางสาวโสภิตา จันทร์เจริญ ผู้จัดการสำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์และคณะ ร่วมดำเนินกิจกรรม โดยมี คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม  เมื่อวันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 ณ elearning Co-working SPace อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 5 ศูนย์วิทยาศาสตร์ และระบบออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM      

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี ม.สวนดุสิต รับฟังรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของกองอาคารและสถานที่ และการพัฒนาพื้นที่ภายในวิทยาเขตสุพรรณบุรี ศูนย์ฯ ลำปาง และนครนายก

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมเพื่อรับฟังรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของกองอาคารและสถานที่ และการพัฒนาพื้นที่ภายในวิทยาเขตสุพรรณบุรี ศูนย์การศึกษา ลำปาง และนครนายก โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานการดำเนินงานต่าง ๆ ได้แก่ ระบบควบคุมความปลอดภัยในกระบวนการผลิตอาหาร ความสะอาดพื้นที่ และรายงานการดูแลระบบน้ำสำหรับการอุปโภค ฯลฯ ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ และหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำทางการศึกษา จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “ศาสตร์ลายผิว Dermatoglyphics”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการเรียนการสอน รายวิชาอัตลักษณ์องค์การ โหงวเฮ้ง และฮวงจุ้ย และบรรยายพิเศษเรื่อง “ศาสตร์ลายผิว Dermatoglyphics” ให้คณาจารย์และผู้ปกครอง โรงเรียนสาธิตลอออุทิศ นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำทางการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมี คุณพัชราภรณ์ คงสวัสดิ์ ศูนย์วิเคราะห์ศักยภาพปัญญธารา (P-PAC) และคุณมนัญญา ศิริคณากุล ทีมงาน P-PAC บรรยายพิเศษเรื่อง ผู้นำทางการศึกษาด้วยศาสตร์ลายผิว จัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 203 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และออนไลน์ผ่าน ZOOM ศูนย์การศึกษา ลำปาง นครนายก และวิทยาเขตสุพรรณบุรี วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566

กิจกรรมคุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต เรื่อง การประยุกต์ใช้สมาร์ตโฟนในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมคุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต โดยมี ผศ.ดร.ชาติ ทีฆะ อาารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมพูดคุยในประเด็น เรื่อง การประยุกต์ใช้สมาร์ตโฟนในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ Poll Café ชั้น 1 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting วันที่ 16 มีนาคม 2566

ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี จัดกิจกรรม จิบกาแฟกับท่านอธิการบดี เรื่อง OWL To University

ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี จัดกิจกรรม จิบกาแฟกับท่านอธิการบดี เรื่อง OWL To University โดย รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร สำนักงานมหาวิทยาลัย และ online ผ่านระบบ Zoom วันที่ 15 มีนาคม 256 6

ประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1(36)/2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ จัดประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1(36)/2566 โดยมีวาระเรื่องการนำเสนอประเด็นหัวข้อการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2565 ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย และผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 11 มกราคม 2566

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดกิจกรรม Fun Run ชวนน้องวิ่งขึ้นเขื่อนขุนด่านปราการชล ประจำปีการศึกษา 2565

ในวันที่ 11 มีนาคม 2566 เวลา 05.00 – 08.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ว่าที่ร้อยตรี ดร.วราธร อภิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.มงคลชัย บุญแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา นครนายก อาจารย์ บุคลากร พร้อมผู้บริหารโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก และนักศึกษา ศูนย์การศึกษา นครนายก ร่วมทำกิจกรรม Fun Run ชวนน้องวิ่งขึ้นเขื่อนขุนด่านปราการชล ประจำปีการศึกษา 2565 ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก

1 2 3 4 5 143

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26