สำนักกิจการพิเศษ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 3(16)/2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในฐานะประธานกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ ครั้งที่ 3(16)/2566 โดยคณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณา และมีมติเห็นชอบสรุปการพัฒนาบุคลากรสำนักกิจการพิเศษ รายงานผลการดำเนินงานของโครงการในกำกับสำนักกิจการพิเศษ ไตรมาส 2 รวมถึงรับทราบการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของสำนักกิจการพิเศษ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566