รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำทางการศึกษา จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “การสัมมนาและศึกษาการบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการเรียนการสอน รายวิชาอัตลักษณ์องค์การ โหงวเฮ้ง และฮวงจุ้ย และบรรยายพิเศษเรื่อง “Study Seminar วิทยาเขตสุพรรณบุรี”
ให้นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำทางการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมี ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนงาน และบุคลากรทุกท่านของวิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับและดำเนินการสัมมนาและบรรยายพิเศษการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต รวมถึงการบวงสรวงพ่อปู่ชัยมงคล การศึกษาชัยภูมิตามศาสตร์ฮวงจุ้ย การเยี่ยมชมอาคารศูนย์การเรียนรู้ระบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อ (SDU Library) การเยี่ยมชมหอมขจรฟาร์ม อาคารจันทร์เจริญ อาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ณ วิทยาเขตสุพรรณบุรี และออนไลน์ผ่าน ZOOM วันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2566