Month: March 2023

ประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้ง พนักงานมหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ครั้งที่ 1(38)/2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้ง พนักงานมหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ครั้งที่ 1(38)/2566 โดยมีวาระเรื่องการรายงานการดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เรื่องพิจารณาการขอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการ จำนวน 1 ราย ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 5 มกราคม 2566

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดการประชุมเพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานขอมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก

ในวันที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 11.00 – 12.00 น. นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และว่าที่ร้อยตรี ดร.วราธร อภิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย ร่วมประชุมเพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.มงคลชัย บุญแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา นครนายก ผู้บริหารโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก และบุคลากรสายสนับสนุนทุกท่าน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมขจร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก

1 2 3