Month: March 2023

ประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1(36)/2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ จัดประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1(36)/2566 โดยมีวาระเรื่องการนำเสนอประเด็นหัวข้อการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2565 ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย และผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 11 มกราคม 2566

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดกิจกรรม Fun Run ชวนน้องวิ่งขึ้นเขื่อนขุนด่านปราการชล ประจำปีการศึกษา 2565

ในวันที่ 11 มีนาคม 2566 เวลา 05.00 – 08.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ว่าที่ร้อยตรี ดร.วราธร อภิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.มงคลชัย บุญแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา นครนายก อาจารย์ บุคลากร พร้อมผู้บริหารโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก และนักศึกษา ศูนย์การศึกษา นครนายก ร่วมทำกิจกรรม Fun Run ชวนน้องวิ่งขึ้นเขื่อนขุนด่านปราการชล ประจำปีการศึกษา 2565 ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 3(12)/2566

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 3(12)/2566 โดยมีวาระเพื่อพิจารณาเรื่อง การพิจารณาพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการ กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเปลี่ยนตำแหน่งงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ฯลฯ วันที่ 10 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(21)/2566

นายเสกสรรค์ รอยลาภเจริญพร กรรมการสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(21)/2566 โดยมีวาระเพื่อพิจารณาเรื่อง แนวทางการพัฒนาหน่วยงานอิสระของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบต่อหน่วยงานอิสระจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(37)/2566 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ฯลฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 10 มีนาคม 2566

กิจกรรมจิบกาแฟ หัวข้อ มหัศจรรย์ตัวเลข สร้างพลังบวก ดึงดูดความสำเร็จ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม หัวข้อ มหัศจรรย์ตัวเลข สร้างพลังบวก ดึงดูดความสำเร็จ โดยได้รับเกียรติจาก อ.ยอด บารมี  นักพูดสร้างแรงบันดาลใจและพลังชีวิตคิดบวก มาเป็นวิทยากร ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 201 และร้าน 189 cafe อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน วันที่ 10 มีนาคม 2566

ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ 2(33)/2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานจัดประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ 2(33)/2566 โดยมีวาระเรื่องผลการดำเนินการตามแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ปี2566 เรื่องผลการดำเนินงานตามแผนความปลอดภัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยกองอาคารและสถานที่ เรื่องการรายงานผลการดำเนินงานตามมาตราการประหยัดพลังงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย และ Online ผ่าน MS Teams วันที่ 8 มีนาคม 2566  

ประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ ครั้งที่ 2(37)/2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ จัดประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ ครั้งที่ 2(37)/2566 โดยมีวาระเรื่องรายงานความก้าวหน้าการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2565 ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ด้านผลิตบัณฑิต ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย และ Online ผ่าน MS Teams วันที่ 8 มีนาคม 2566

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 3(27)/2566

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 3(27)/2566 โดยมีวาระการประชุมเรื่อง การมอบนโยบายลงสู่การปกิบัติ รายงานการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่การต่อยอดเยาวชนไทยใน ศตวรรษที่ 21 ประจำปี2566 ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเชียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รายงานการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ผ่านระบบ TCAS ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2566 รายงานผลการจัดอบรมภาษาอังกฤษออนไลน์รายวิชา “ภาษาอังกฤษสำหรับวิถีชีวิต สมัยใหม่” และ “ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล” ภาคการศึกษา 1/2565 รายงานโครงการเรียนรู้ประสบการณ์นอกตำรา พร้อมค้นหาศักยภาพในตัวคุณ (SDU Smart Idol 2023) การประกวดโฟล์คซอง Suan Dusit Love Music 2023 การจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ฯลฯ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566

การประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ครั้งที่ 3(40)/2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้ง พนักงานมหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ครั้งที่ 3(40)/2566 โดยมีวาระเรื่องการพิจารณาการขอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการ จำนวน 1 ราย เรื่องสรุปจำนวนการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ณ ห้องประชุมลำพอง 3 วันที่ 7 มีนาคม 25667

กิจกรรมคุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต เรื่อง การดูแล…นักศึกษายุคดิจิทัล

รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมคุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต โดยมี ผศ.สรศักดิ์ มั่นศิลป์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม โรงเรียนกฎหมายและการเมือง ร่วมพูดคุยในประเด็น เรื่อง การดูแล…นักศึกษายุคดิจิทัล และได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ Poll Café ชั้น 1 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting วันที่ 7 มีนาคม 2566

1 2 3