ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3(21)/2566

นายธงชัย ศรีดามา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3(21)/2566 โดยมีวาระเรื่องสรุปรายงานของผู้สอบบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรื่องการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการตรอจสอบกับอธิการบดีและผู้สอบบัญชี ณ นายธงชัย ศรีดามา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3(21)/2566 โดยมีวาระเรื่องสรุปรายงานของผู้สอบบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรื่องการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการตรอจสอบกับอธิการบดีและผู้สอบบัญชี ณ ห้องประชุมลำพอง 3 โรงแรมสวนดุสิตเพลส วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566ห้องประชุมลำพอง 3 โรงแรมสวนดุสิตเพลส วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566