สำนักกิจการพิเศษ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(14)/2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในฐานะประธานกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ ครั้งที่ 1(14)/2565โดยคณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณา และมีมติเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานของโครงการในกำกับสำนักกิจการพิเศษ รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2564-กันยายน 2565), (ร่าง) รายงานผลการดำเนินงานสำนักกิจการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (Annual Report), การสรรหาผู้จัดการโครงการศูนย์บริหารกายเพื่อสุขภาพ รวมถึงรับทราบการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของสำนักกิจการพิเศษ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และผ่านระบบออนไลน์ Zoom เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565