โครงการ Big Cleaning Day กำจัดยุงและแมลง และโครงการอบรม PDPA ให้กับบุคลากรสายบริการ กองอาคารและสถานที่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานเปิด โครงการ Big Cleaning Day กำจัดยุงและแมลง และโครงการอบรม PDPA ให้กับบุคลากรสายบริการ กองอาคารและสถานที่ กล่าวรายงานโดย นายพรรษวัชร อุดมเสฏฐ์ชัย ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่  ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่ กล่าวรายงานโครงการ นางสาววนิดา คงคาโชติและทีมงานอนามัย ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำจัดยุงและแมลง ดร.สุทัน มุมแดง ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ และ นายเอกรัฐ เผ่าพงศ์ประเสริฐ นิติกร กองกฏหมาย เป็นวิทยากรบรรยาย พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 หรือ PDPA เมื่อวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1