มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธนในการประชุมคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565 โดยมีวาระเรื่องปฎิทินกำหนดระยะเวลา และขั้นตอนการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2565 เรื่องแนวทางการเลือกผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย วันที่ 12 ตุลาคม 2565