ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3(6)/2565

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3(6)/2565 โดยที่ประชุมร่วมกันพิจารณาเรื่องการตรวจประเมินภายในสำนักงานสีเขียว (Green Office) ศูนย์วิทยาศาสตร์ การพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) สำนักงานสีเขียว (Green Office) ศูนย์วิทยาศาสตร์ การตรวจวัดสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยศูนย์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565 ฯลฯ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 10 ตุลาคม 2565