Month: August 2022

ประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ครั้งที่ 6(33)/2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ครั้งที่ 6(33)/2565 โดยมีวาระเพื่อพิจารณา เรื่อง การขอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการ จำนวน 1 ราย พิจารณากลั่นกรองผลการประเมินการขอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการ จำนวน 4 ราย พิจารณารายชื่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อประเมินผลงานพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการ จำนวน 4 ราย ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 7(20)/2565 และการประชุมรองอธิการบดี ครั้งที่ 8(21)/2565

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 7(20)/2565 และการประชุมรองอธิการบดี ครั้งที่ 8(21)/2565 โดยมีวาระเรื่อง  จากนโยบายลงสู่การปฏิบัติโดยอธิการบดี เรื่องสืบเนื่องรายงานการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ผ่านระบบ TCAS ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2565 และเรื่องนำเสนอเพื่อทราบ กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2560 – 2562 แนวทางเชิงรุกการพัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมพร้อมให้กับนักศึกษาในการสอบ TOEIC รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน ได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศ ในการประกวดสุนทรพจน์และ ความรู้ภาษาจีนระดับอุดมศึกษา “สะพานสู่ภาษาจีน” ประจำปี 2565 ฯลฯ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม […]

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมนักโภชนาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมนักโภชนาการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหหาวิทยาลัย วันที่ 9 สิงหาคม 2565

สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การปฏิบัติ ในหัวข้อ Mindset กับการพัฒนาตนเอง ครั้งที่ 1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้กล่าวเปิดการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การปฏิบัติ ในหัวข้อ Mindset กับการพัฒนาตนเอง ครั้งที่ 1 และได้รับเกียรติจาก นางสาวสุวิมล แมตสอง ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล บรรยายหัวข้อ Mindset กับการพัฒนาตนเอง ณ ห้อง Dusit  Bistro co-working space อาคาร 2 ชั้น 3 วันที่ 9 สิงหาคม 2565

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการกำหนดนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 5(6)/2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินการกำหนดนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 5(6)/2565 โดยมีวาระเรื่องรายงานความก้าวหน้า แผนการปฏิบัติงาน การจัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องรายงานความก้าวหน้า แผนการดำเนินงานเพื่อถ่ายทอดความรู้ สู่การปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในมหาวิทยลัยสวนดุสิต ณ ห้องประชุม ชั้น3 กองบริหารงานบุคคล อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย และผ่านระบบ Online วันที่ 8 สิงหาคม 2565

ทีมงานผู้รับผิดชอบการพัฒนารายวิชาความเป็นสวนดุสิต จัดประชุมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาความเป็นสวนดุสิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานประชุมทีมงานผู้รับผิดชอบการพัฒนารายวิชาความเป็นสวนดุสิต จัดประชุมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาความเป็นสวนดุสิต โดยมีวาระเรื่องการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ณ  ห้อง Online Learning Room 09 อาคาร 3 ชั้น 3 และ Online ผ่านระบบ Zoom วันที่ 8 สิงหาคม 2565

สำนักงานมหาวิทยาลัย ร่วมกับ กองบริหารงานบุคคล และศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การบริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้มอบนโยบายและแนวทางการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การบริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต” และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรภัทร อินทรวรพัฒน์ รองผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ บรรยายในหัวข้อ แนวทางการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของ Coso Enterprise Management 2017 ณ ห้อง 301 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน และผ่านระบบ Online Zoom วันที่ 5 สิงหาคม 2565

สวนดุสิตโพล จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสวนดุสิตโพล ครั้งที่ 2/2565

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสวนดุสิตโพล ครั้งที่ 2/2565 โดยมีวาระเรื่องรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 เรื่องการจัดทำโปรแกรมวิเคราะห์และประมวลผล เรื่องการจ้างลูกจ้างของสวนดุสิตโพล ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย วันที่ 4 สิงหาคม 2565

ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาปรับระดับชั้นงานลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1/2565

ว่าที่ร้อยตรี ดร.วราธร อภิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาปรับระดับชั้นงานลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1/2565 โดยมีวาระเรื่อง(ร่าง)ปฏิทินและขั้นตอนการพิจารณาปรับระดับชั้นงานลูกจ้างประจำ เรื่อง(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องรายชื่อลูกจ้างประจำที่มีคุณสมบัติได้รับการปรับระดับชั้นงาน ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมกองบริหารงานบุคคล ชั้น 3 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย วันที่ 3 สิงหาคม 2565

สำนักกิจการพิเศษ ม.สวนดุสิต จัดประชุมเพื่อพัฒนากลยุทธ์และแนวทางการทำแผนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมเพื่อพัฒนากลยุทธ์และแนวทางการทำแผนปฏิบัติการของโครงการในกำกับ สำนักกิจการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดการประชุม และกล่าวต้อนรับวิทยากร ประกอบด้วย ดร.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง ผู้ทรงวุฒิ กรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ ดร.ฐกร พฤฒิปูรณี กรรมการและเลขานุการมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน และทีมงาน บรรยายหัวข้อ “กลยุทธ์ธุรกิจยุคใหม่ และแนวทางการปรับตัวของธุรกิจ” พร้อมกรณีศึกษา : การสื่อสารการตลาดของธุรกิจในโลกออนไลน์ ในการนี้ ดร.สุทัน มุมแดง ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ นำเสนอแนวทางการจัดทำแผนการดำเนินงานจากผู้บริหารมหาวิทยาลัย ที่ปรึกษาและกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ พร้อมกิจกรรมการระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาแผนการดำเนินงานของโครงการในกำกับสำนักกิจการพิเศษ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565

1 2 3 4