Month: August 2022

ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อบรมหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ (ระยะที่ 113) Online

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ (ระยะที่ 113) Online พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ปรับองค์กรพัฒนาคนให้อยู่รอด”” โดยมีความสำคัญตอนหนึ่งว่า โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วผันผวน ไม่แน่นอน ซับซ้อน คลุมเครือ (VUCA World) รวมไปถึงสภาพอากาศก็เปลี่ยนไปด้วยเช่นกัน เกิดภัยพิบัติ โรคระบาด สภาวะสงคราม และสภาพเศรษฐกิจถดถอย อีกทั้งยังมีการเปลี่ยนแปลงจากเทคโนโลยีที่เข้ามาดิสรัปการทำงานหลายอย่างแทนคน จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจึงต้องกลับมาดูตัวเรา เพราะสิ่งต่าง ๆ ที่ผันผวนส่งผลต่อบทบาทศักยภาพของเรา ต้องปรับแนวคิดในการพัฒนาคุณภาพให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง มีคุณธรรมนำความรู้ ขยายโอกาสทางการศึกษา พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานต่าง ๆ ปรับจากการควบคุมเป็นผู้สนับสนุน สำหรับในส่วนขององค์กรก็ต้องมีการปรับเปลี่ยน โครงสร้างและกระบวนการให้ยืดหยุ่น คล่องตัว วางแผน ทำงาน เน้นเป้าหมาย มีขอบเขตชัด ลดระยะเวลาในการทำงาน ใช้ความเร็วในการปรับตัว ดำเนินการไปพร้อมกับการประเมินและปรับกฎ ระเบียบ รวดเร็ว จากข้อมูลของ SEAC พบว่า องค์กรที่ยิ่งใหญ่ ต้องไม่ใช่ใครคนเดียว แต่ต้องเข้าใจความหลากหลายเพื่อสร้างทีมอย่างสร้างสรรค์ เป็นการทำงานเป็นทีมร่วมกัน (Collaborative Working Team) […]

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ จัดประชุมเพื่อปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี เป็นประธานการประชุมเพื่อปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566 โดยมอบนโยบายการพัฒนาหลักสูตรที่ต้องพิจารณาความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี เช่น ศักยภาพของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่สอดคล้องกับวุฒิการศึกษา การปรับโครงสร้างหลักสูตรและแผนการศึกษาให้กระชับและเอื้อประโยชน์กับนักศึกษา รวมทั้งบูรณาการหลักสูตรร่วมกับคณะครุศาสตร์ อาทิ ประสานงานข้อมูลและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของกลุ่มวิชาชีพครู ศึกษากระบวนการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปรับระยะเวลาในการฝึกสอนให้สอดคล้องกับการเปิดภาคการศึกษาของโรงเรียน และเพิ่มเติมกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครูให้โดดเด่นขึ้น วันที่ 22 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 4(13)/256

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 4(13)/2565 โดยมีวาระเรื่อง  ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สู่แนวทางการพัฒนา และ (ร่าง) รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม ฯลฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565  ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 5

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.บ.) ครั้งที่ 5/2565

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.บ.) ครั้งที่ 5/2565 โดยมีวาระเรื่องรายงานการติดตามผลการดำเนินการจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล เรื่องพิจารณาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สายสนับสนุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฯลฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย และผ่านระบบ Online วันที่ 19 สิงหาค 2565

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในการศึกษาดูงานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ด้านงานสารบรรณ งานการเงิน การบริหารจัดการด้านธุรกิจวิชาการของสำนักกิจการพิเศษ และศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิกไซท์ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยตรี ดร.วราธร อภิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน นางรัชนีกร พลวิชิต ผู้อำนวยการกองกลาง บรรยายเรื่อง “งานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ด้านงานสารบรรณ” นางสาวกนกวรรณ คนซื่อ  ผู้อำนวยการกองคลัง บรรยายเรื่อง “การเบิกจ่ายในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์” ดร.สุทัน มุมแดง ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ บรรยายเรื่อง “การดำเนินงานของสำนักกิจการพิเศษ” และดร.วิโรจน์ เทพบุตร  ผู้อำนวยการศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิกไซท์ บรรยายเรื่อง “การจัดจำหน่ายหนังสือ อุปกรณ์ทางการศึกษา” พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานร่วมกัน ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และในโอกาสนี้ คณะศึกษาดูงานได้เข้าเยี่ยมชมจุดบริการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ได้แก่  ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิกไซท์ ครัวสวนดุสิต และโรงแรมสวนดุสิต เพลส เมื่อวันที่ […]

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้มอบนโยบายในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เฉิดฉิน สุกปลั่ง เป็นประธานการประชุม โดยมีวาระเรื่องหารือกรอบการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เรื่อง(ร่าง)ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2565-2568 ณ ห้องประชุมลำพอง 2 และผ่านระบบ Online วันที่ 17 สิงหาคม 2565

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในโอกาสศึกษาดูงานการเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในโอกาสศึกษาดูงานการเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร้อมด้วยผู้บริหารให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายพิเศษ และตอบข้อซักถาม แนวทางการดำเนินเงานสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 6(28)/2565

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี เป็นประธานในการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 6(28)/2565 โดยที่ประชุมพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับ 1) แผนการรับสมัครและหลักเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี และปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2566 ในระบบ TCAS66 โดยรับสมัคร 3 รอบ จำนวน 45 หลักสูตร 2) การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 3 หลักสูตร 3) แนวทางการดำเนินงานสำหรับหลักสูตรที่มีนักศึกษาต่ำกว่า 10 คน และหลักสูตรที่มีนักศึกษาเกินแผนรับนักศึกษา ร้อยละ 10 ตามรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ของนักศึกษารหัส 65 4) การขอเลื่อนใช้หลักสูตร จำนวน 1 หลักสูตร และขอปิดหลักสูตร (แบบมีเงื่อนไข) จำนวน 4 หลักสูตร และ 5) การเสนอรายชื่อบุคคลภายนอกเพื่อแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษ จำนวน 4 […]

การประชุมอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 14(44)/2565

ดร.บุญลือ ทองอยู่ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุมอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 14(44)/2565 โดยมีวาระเรื่อง (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. …. ฯลฯ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย และผ่านระบบ Online 

ประชุมคณาจารย์หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เพื่อให้นโยบายและวางแผนการพัฒนาหลักสูตรฯ

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณาจารย์หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เพื่อให้นโยบายและวางแผนการพัฒนาหลักสูตรฯ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณัฐ สกุลหอม คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์หลักสูตรฯ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ (434) ชั้น 3  ภาพ/ข่าว : ปานใจ คงสิทธิ์

1 2 3 4

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26