Month: July 2022

ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 5(27)/2565

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 5(27)/2565 โดยที่ประชุมพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับ 1) การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 1 หลักสูตร 2) การเปิดรายวิชาเลือกเสรีวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 3 รายวิชา ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3) การเสนอรายวิชา จำนวน 2 รายวิชา จากโรงเรียนการเรือน และหลักสูตรฝึกอบรม จำนวน 4 หลักสูตร จากศูนย์การศึกษา ลำปาง ในรูปแบบ Non-degree เข้าระบบคลังหน่วยกิตเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 5) การขออนุมัติปริญญาของผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2/2564 จำนวน 1,260 คน และ 6) รับทราบรายงานการรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (TCAS65) รวมจำนวน 2,024 คน เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม […]

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในโอกาสศึกษาดูงานการเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยเป็น มหาวิทยาลัย ในกำกับของรัฐ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในโอกาสศึกษาดูงานการเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยเป็น มหาวิทยาลัย ในกำกับของรัฐ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี บรรยาย “การเตรียม ความพร้อมในการในการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ” รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี  บรรยาย “เคล็ดลับในการขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร บรรยาย “การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐลงสู่การปฏิบัติของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต” นายธนภูมิ มาประเสริฐ นิติกร ชำนาญการ กองกฎหมาย บรรยาย “การเตรียมความพร้อมด้านกฎหมายสำหรับการปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ” ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลยั มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 18 กรกฎาคม 2565

กองบริหารงานบุคคล จัดปฐมนิเทศผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน และสภาคณาจารย์และพนักงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานกล่าวเปิดการปฐมนิเทศผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน และสภาคณาจารย์และพนักงาน และได้รับเกียรติจาก ดร.สฤษดิ์ ธัญกิจจานุกิจ ผู้อำนวยการกองกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต บรรยายเรื่องบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการฯลฯ ตามกฎหมายและที่ควรจะเป็น ณ ห้อง Virtual Learning 19 อาคาร 11 ชั้น 2 วันที่ 12 กรกฎาคม 2565

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 6(19)/2565 และการประชุมรองอธิการบดี ครั้งที่ 7(20)/2565

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 6(19)/2565 และการประชุมรองอธิการบดี ครั้งที่ 7(20)/2565 โดยมีวาระเรื่องการดำเนินงานเพื่อเข้าร่วมการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนเป้าหมายที่ยั่งยืน(SDGs) ตามตัวชี้วัดของ THE Impact Rankings 2023 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ฯลฯ และ วาระเรื่องพิจารณารายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างมหาวิทยาลัยเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 ฯลฯ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย วันที่ 12 กรกฎาคม 2565

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ 3(29)/2565

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ 3(29)/2565 โดยมีวาระเรื่องผลการดำเนินงานตามแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2565 เรื่องผลการประเมินสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2565 ฯลฯ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย  และ Online ผ่าน Ms Teams วันที่ 12 กรกฎาคม 2565

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 3(33)/2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ครั้งที่ 3(33)/2565 โดยมีวาระเรื่องสรุปรายงานการส่ง Infographic จากผลการดำเนินการจัดการความรู้  เพื่อจัดทำรายงานคลังรูปภาพการจัดการความรู้ และการเผยแพร่องค์ความรู้  ปีการศึกษา 2564 เรื่อง(ร่าง) คำสั่งคณะทำงานการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย และ Online ผ่าน Ms Teams วันที่ 12 กรกฎาคม 2565

สำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย จัดประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1/2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ 1/2565 โดยมีวาระเรื่องการพิจารณาเลือกประธาน รองประธาน และเลขานุการ สภาคณาจารย์และพนักงาน และหารือกำหนดการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ณ ห้องประชุมลำพอง 2 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 6(14)/2565

นายเสกสรรค์ รอยลาภเจริญพร กรรมการสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 6(14)/2565  โดยมีวาระรายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดหารายได้ของหน่วยงานอิสระไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย และผ่านระบบ Online

กองบริหารงานบุคคล ประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ครั้งที่ 5(32)/2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ครั้งที่ 5(32)/2565 โดยมีวาระเรื่องขอหารือการเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในผลงานของผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย วันที่ 7 กรกฎาคม 2565

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน และสภาคณาจารย์และพนักงาน ผ่านระบบออนไลน์ (SDUeVOTE) ปี 2565

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน และสภาคณาจารย์และพนักงาน ปี 2565 ผ่านระบบอนไลน์  (SDUeVOTE) โดยภายในมหาวิทยาลัยฯ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อำนวยความสะดวกให้อาจารย์และบุคลากรสามารถลงคะแนนได้ที่ห้อง Online Learning Room 19

1 2 3