Month: March 2021

อธิการบดี ม.สวนดุสิต ตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยฯ

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร้อมด้วย นายพรรษวัชร อุดมเสฏฐ์ชัย ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่ ตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้แก่ อาคารฝึกปฏิบัติการศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน (โครงการศูนย์เสริมประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย) และการปรับปรุงอาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมให้เป็นพื้นที่จัดการเรียนรู้สำหรับเด็กผ่านกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี และลีลา วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่ 1/2564

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่ 1/2564 โดยผู้ถือหุ้นบริษัท โรงสีข้าวฯ ได้ร่วมกันพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และพิจารณานโยบายการบริหารงาน ปี พ.ศ.2564 ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับโรงพยาบาลสงฆ์ กรมการแพทย์

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับโรงพยาบาลสงฆ์ กรมการแพทย์ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และนายแพทย์ ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ กรมการแพทย์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียนันท์ ประยูรศักดิ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ดร.จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา ผู้จัดการสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และโรงพยาบาลสงฆ์ให้เกียรติเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 2 มีนาคม 2564 การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อบริการวิชาการในการให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการในการดำเนินธุรกิจของโรงพยาบาลสงฆ์ และการสนับสนุนนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ทั้งนี้ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตจะได้พัฒนาความรู้และทักษะในการฝึกประสบการณ์ ภายใต้การถ่ายทอดความรู้จากสถานการณ์จริง ให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ ซึ่งเป็นการยกระดับคุณภาพของนักศึกษา ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืนทางการศึกษาต่อไป

การประชุมติดตามการดำเนินงาน และบริหารจัดการ พื้นที่ 10 ไร่ ด้านหลังโรงสีข้าวสวนดุสิต จ.ปราจีนบุรี

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงาน และการบริหารจัดการ พื้นที่ 10 ไร่ ด้านหลังโรงสีข้าวสวนดุสิต จ.ปราจีนบุรี ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักกิจการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ณ ห้อง Online Learning 09 ห้อง 331 อาคาร 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564

1 2 3