Month: March 2021

ประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฏหมาย ครั้งที่ 10(21)/2564

ดร.บุญลือ ทองอยู่ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 10(21)/2564 โดยมีวาระเรื่อง (ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การบริหารโครงการปฎิบัติการอาหารแปรรูป พ.ศ. …. เรื่อง (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. …. ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564

ประชุมออนไลน์ผลดำเนินงาน บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่ 3(43)/2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมออนไลน์ผลดำเนินงาน บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่ 3(43)/2564 โดยมีวาระเรื่องการติดตามการดำเนินงานเพื่อการปรับปรุง เรื่องผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงประเด็นทั้งภายในและภายนอกของบริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ฯลฯ

ประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564 เพื่อติดตามการดำเนินงานตามทิศทางของมหาวิทยาลัย และติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมลำพอง 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ครั้งที่ 3(20)/2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ครั้งที่ 3(20)/2564 โดยมีวาระเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การใช้ผลงานวิจัยในการยื่นขอดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นระดับชำนาญการ เรื่องพิจารณาการขอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการ จำนวน 3 ราย ฯลฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย วันที่ 11 มีนาคม 2564

ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 5(7)/2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 5(7)/2564 โดยมีวาระเรื่องปฏิทินการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรื่องการจัดทำแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย วันที่ 11 มีนาคม 2564

ประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(26)/2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(26)/2564 โดยมีวาระเรื่อง การนำเสนอหัวข้อการจัดการความรู้ของหน่วยงาน/ส่วนงาน ฯลฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และผ่านระบบ Microsoft Teams  วันที่ 10 มีนาคม 2564

การประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ 2(22)/2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ 2(22)/2564 โดยมีวาระเรื่อง การเข้าร่วมโครงการปลูกฝังวัฒนธรรมความปลอดภัยให้กับยุวแรงงาน ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานเพื่อขับเคลื่อนความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ของประเทศไทย (Safety Thailand) ให้ครอบคลุมทุกภาคส่วน (กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย พ.ศ. 2564) ในระดับมหาวิทยาลัย และโรงเรียนสาธิตลอออุทิศ การดำเนินงานตามแผนการจัดการพลังงานประจำปีงบประมาณ 2564 และแผนปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมประจำปีงบประมาณ 2564  ตามทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต : จิ๋ว แต่ แจ๋ว (SDU Directions : SMALL but SMART)  ฯลฯ  ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และผ่านระบบ Microsoft Teams วันที่ 10 มีนาคม 2564

ประชุมงานก่อสร้างห้องสมุดศูนย์การเรียนรู้ระบบใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานที่ประชุมงานก่อสร้างห้องสมุดศูนย์การเรียนรู้ระบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อ วิทยาเขตสุพรรณบุรี เพื่อรองรับการบริการวิชาการ การเรียนการสอน ชุมชน และสังคม ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ วันที่ 9 มีนาคม 2564

ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดี คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในฐานะประธานกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดี คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาปฏิทินกำหนดระยะเวลา และขั้นตอนการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ รวมถึงหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอน หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานกล่าวเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอน หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 พร้อมทั้งได้มอบนโยบายการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรหมวดวิชำศึกษำทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 และ ดร.สุวมาลย์  ม่วงประเสริฐ     รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ บรรยายเรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรหมวดวิชาำศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 ฯลฯ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting วันที่ 8 มีนาคม 2564

1 2 3

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26