อธิการบดี ม.สวนดุสิต ตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยฯ

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร้อมด้วย นายพรรษวัชร อุดมเสฏฐ์ชัย ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่ ตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้แก่ อาคารฝึกปฏิบัติการศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน (โครงการศูนย์เสริมประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย) และการปรับปรุงอาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมให้เป็นพื้นที่จัดการเรียนรู้สำหรับเด็กผ่านกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี และลีลา วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564


Warning: Undefined global variable $s_blog_enable_comments in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/comments.php on line 17

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26