ม.สวนดุสิต รับมอบชุดสำหรับจุดรับพลาสติก (plastic drop point) ในโครงการเปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญ (เมื่อคุณหมุนเวียน) จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

29

ว่าที่ร้อยตรี ดร.วราธร อภิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร้อมด้วย ดร.พรธิดา เทพประสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับมอบชุด สำหรับจุดรับพลาสติก (plastic drop point) ในโครงการเปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญ (เมื่อคุณหมุนเวียน) จากนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดการขยะพลาสติกอย่างครบวงจรภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขต และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นรูปธรรม ณ ห้องประชุมมินตรา (302) ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564

Leave us a Comment