ม.สวนดุสิต รับมอบชุดสำหรับจุดรับพลาสติก (plastic drop point) ในโครงการเปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญ (เมื่อคุณหมุนเวียน) จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ว่าที่ร้อยตรี ดร.วราธร อภิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร้อมด้วย ดร.พรธิดา เทพประสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับมอบชุด สำหรับจุดรับพลาสติก (plastic drop point) ในโครงการเปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญ (เมื่อคุณหมุนเวียน) จากนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดการขยะพลาสติกอย่างครบวงจรภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขต และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นรูปธรรม ณ ห้องประชุมมินตรา (302) ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564