ประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(25)/2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(25)/2564 โดยมีวาระเรื่องสรุป Infographic แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Km SDU Sharing) ระหว่างเดือนกันยายน-พฤศจิกายน 2563 เรื่อง Show&Share นำเสนอหัวข้อการจัดการความรู้ของหน่วยงาน/ส่วนงาน ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น5 สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และผ่านระบบ Microsoft Teams วันที่ 13 มกราคม 2564