Month: December 2020

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่ 1/2563

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณานโยบายการบริหารงานปี พ.ศ.2563 สู่การปฏิบัติ โดย ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ในฐานะกรรมการผู้จัดการบริษัทฯ พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักกิจการพิเศษ รายงานผลการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ของบริษัทฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 4 ธันวาคม 2563

ประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 5(16)/2563

ดร.บุญลือ ทองอยู่ ประธานคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 5(16)/2563 โดยมีวาระเรื่อง (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การบริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. …. ณ ห้องประชุมกุมาริกา โรงแรมสวนดุสิต เพลส วันที่ 3 ธันวาคม 2563

กิจกรรม “ ชีวิตวิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม New Normal New World by SDU Delivery ”

ศูนย์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรม “ชีวิตวิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม New Normal New World by SDU Delivery” ซึ่งเป็นการดำเนินงานภายใต้คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และประธานคณะกรรมการ คปอ. เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการลดใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ตลอดจนการปลูกจิตสำนึก การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักศึกษา และบุคลากรในการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าผ่านแนวคิด Circular Living ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต : จิ๋ว แต่ แจ๋ว ด้านการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่สวยงาม สะอาด ปลอดภัย (Green & Clean University) ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในงานประกอบด้วย 1) การแบ่งปันประสบการณ์ Experience Sharing: SDU delivery ลดขยะตามชีวิตวิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยมี ดร.สุทัน มุมแดง ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ      ผศ.ดร.ณัชนก นุกิจ รองคณบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาโรงเรียนการเรือน คุณพรรษวัชร อุดมเสฏฐ์ชัย ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่ […]

ประชุม “การร่วมให้ความเห็นและข้อเสนอแนะใน การจัดทำเกณฑ์การวัดพฤติกรรมสมรรถนะของ ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต” (คณบดี ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณาจารย์)

ว่าที่ร้อยตรี ดร.วราธร อภิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุม “การร่วมให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ ในการจัดทำเกณฑ์การวัดพฤติกรรมสมรรถนะของ ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต” โดยในวันนี้เป็นความคิดเห็นของคณบดี ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณาจารย์  ณ ห้องประชุมชั้น 3 กองบริหารงานบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย วันที่ 2 ธันวาคม 2563

ประชุม “การร่วมให้ความเห็นและข้อเสนอแนะใน การจัดทำเกณฑ์การวัดพฤติกรรมสมรรถนะของ ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต”

ว่าที่ร้อยตรี ดร.วราธร อภิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุม “การร่วมให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ ในการจัดทำเกณฑ์การวัดพฤติกรรมสมรรถนะของ ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต” ณ ห้องประชุมชั้น 3 กองบริหารงานบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย วันที่ 1 ธันวาคม 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย ร่วมกับ หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรในการจัดทำระบบการจัดการความปลอดภัย ระดับบริหาร ประจำปีงบประมาณ 2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรในการจัดทำระบบการจัดการความปลอดภัย ระดับบริหาร ประจำปีงบประมาณ 2564 และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปฏิญญา สุขวงศ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาบรรยายเรื่อง การจัดการความปลอดภัยในการทำงาน เรื่องกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ณ ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน วันที่ 1 ธันวาคม 2563

1 2 3