Month: December 2020

ประชุมคณะกรรมการกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ ครั้งที่ 7(31)/2563

ดร.สวงค์ บุญปลูก รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ ครั้งที่ 7(31)/2563 โดยมีวาระเรื่องรายงานการนำเงินไปลงทุน เรื่องสมาชิกที่ลาออกก่อนครบกำหนด 5 ปี ยังไม่คืนเงืนสะสม ประมาณการกระแสเงินสด และการลงทุน ฯลฯ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 21 ธันวาคม 2563

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2563

สำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2563 โดยมี นายถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุม ซึ่งประกอบด้วยวาระการประชุมสำคัญต่าง ๆ อาทิ การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ,การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ,การพิจารณาแต่งตั้งรักษาการแทนคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ,การพิจารณาแต่งตั้งรักษาการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ,การพิจารณาแต่งตั้งรักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ,การพิจารณากำหนดจำนวนผู้ช่วยอธิการบดี เพิ่มเติม 1 ตำแหน่ง ,การขอเสนอรายชื่อบุคคลภายนอกเพื่อแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 2 ราย ,(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การบริหารงบประมาณ การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. …. และการนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของ คณะ โรงเรียน  สถาบัน สำนัก วิทยาเขต ศูนย์การศึกษา โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ และหน่วยงานอิสระ ฯลฯ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม  2563 ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ประชุมผู้บริหารสำนักกิจการพิเศษ ครั้งที่ 3(18)/2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสำนักกิจการพิเศษ ครั้งที่ 3(18)/2564 โดยมีวาระเรื่องการพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับมาตรฐาน และสร้างคุณภาพในการปฏิบัติงาน เรื่องผลการดำเนินงานของโครงการในกำกับ เดือนพฤศจิกายน 2563 ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส วันที่ 17 ธันวาคม 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย ร่วมกับ หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรในการจัดทำระบบการจัดการความปลอดภัย ระดับหัวหน้างาน ประจำปีงบประมาณ 2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรในการจัดทำระบบการจัดการความปลอดภัย ระดับหัวหน้างาน ประจำปีงบประมาณ 2564 และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปฏิญญา สุขวงศ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาบรรยายเรื่อง การจัดการความปลอดภัยในการทำงาน เรื่องกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ณ ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน วันที่ 15 ธันวาคม 2563

กิจกรรม จิบกาแฟ : แลไปข้างหน้า (อธิการบดี)

รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรม จิบกาแฟ : แลไปข้างหน้า (อธิการบดี)โดยได้รับเกียรติจาก  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มาบรรยายพิเศษ “แลไปข้างหน้า กับ อธิการบดี” โดยมี ที่ปรึกษาผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยมีประเด็นสำคัญ คือ การมองไปข้างหน้านั้นให้มองบนพื้นฐานข้อมูลที่มี มีวิธีคิดที่หลากหลายมิติ นำข้อมูลมาปรับกลยุทธ์ พัฒนาจุดที่เข้มแข็งให้สอดคล้องกับตัวเอง และประโยชน์ในอนาคต เมื่อวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ประชุมรองอธิการบดีและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 5/2563

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมรองอธิการบดีและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 5/2563  โดยมีวาระเรื่อง รายงานผลการดำเนินการเรื่องการรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564,รายงานความก้าวหน้าของการขอถอนสถาพที่ดินของวิทยาเขตสุพรรณบุรี,รายงานกิจกรรมของวิทยาเขตสุพรรณบุรี,สรุปการประชุมหารือ เรื่อง แนวทางในการบริหารจัดการและการดูแลนักศึกษาและบุคลากรชาวต่างชาติของสถาบันอุดมศึกษาในการเดินทางเข้าออกประเทศ,รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามเงื่อนไขด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา รหัส 60,สมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและมาตรการการป้องกันโควิค 19 และเรื่องสืบเนื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิตออนไลน์,การดำเนินการเกี่ยวกับชั่วโมงสอนของอาจารย์ ,กองพัฒนานักศึกษา ดำเนินการตามนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน SDU Directions : The Road to Success ทิศทางมหาวิทยาลัย เส้นทางสู่ความสำเร็จ,การขับเคลื่อนจุดเน้นด้านการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อนำงานวิจัยไปพัฒนามหาวิทยาลัยสวนดุสิตและการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ฯลฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563

พิธีถวายสักการะหลวงปู่ชัยมงคลและทำบุญศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ เพื่อความเป็นสิริมงคล

ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์  จัดพิธีถวายสักการะหลวงปู่ชัยมงคล , สักการะพระมสูติกาล พร้อมด้วยทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย  โดยมี ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธี  โดยมีบุคลากรศูนย์ฯเข้าร่วมพิธีดังกล่าว ในวันที่ 9 ธันวาคม 2563  ณ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2563

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2563 มีวาระสำคัญ เรื่อง รายงานการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย, (ร่าง) รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ฯลฯ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563

ประชุมเตรียมการจัดทำสื่อวิดีทัศน์เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพออนไลน์ ครั้งที่ 2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดทำสื่อวิดีทัศน์เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพออนไลน์ ครั้งที่ 2 ร่วมกับทีมวิทยากรและผู้เป็นแบบสาธิต ทีมถ่ายทำ และทีมประเมินประเมินผล ณ ห้องประชุมลำพอง 2  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 8 ธันวาคม 2563

ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2563

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2563 โดยมีวาระเรื่อง (ร่าง) ปฏิทินกำหนดระยะเวลาการเลือกตั้ง และขั้นตอนการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการ การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน พ.ศ. …. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย วันที่ 7 ธันวาคม 2563

1 2 3

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26