สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ ครั้งที่1(7)/2563

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ ครั้งที่1(7)/2563 โดยมีวาระเรื่อง(ร่าง)ประกาศคณะกรรมการอำนวยการสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ เรื่องตำแหน่งของพนักงานสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ พ.ศ. …. เรื่องข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัย ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 22 ธันวาคม 2563