Month: November 2020

ประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 3(14)/2563

ดร.บุญลือ ทองอยู่ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 3(14)/2563 โดยมีวาระเรื่อง(ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การบริหารงบประมาณ และการเงินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. …. ณ ห้องประชุมกุมาริกา โรงแรมสวนดุสิต เพลส วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 2 และการประชุมรองอธิการบดี ครั้งพิเศษ/2563

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 2 มีวาระเรื่องการพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 2 เรื่องการพิจารณาการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 2 และการประชุมรองอธิการบดี ครั้งพิเศษ/2563  มีวาระเรื่องการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา รอบที่ 2 เรื่องการพิจารณาการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ รอบที่ 2  ณ ห้องประชุม ลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1(3)/2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1(3)/2564 โดยมีวาระการประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานตามเกณฑ์ ITA  ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563

ประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานแก่บุคลากร (กองประชาสัมพันธ์)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานแก่บุคลากร โดยมีวาระเรื่องมอบนโยบายการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ เรื่องข้อเสนอแนะจากผู้บริหารต่อการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563

1 2 3