Month: November 2020

ประชุมพนักงานบริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่ 11(39)/2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในฐานะกรรมการผู้จัดการบริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด เป็นประธานการประชุมพนักงาน บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่ 11(39)/2563 ผ่านระบบ Online Microsoft team เพื่อติดตามผลการดำเนินงานจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา รวมถึงพิจารณาผลการดำเนินงานเดือนตุลาคม 2563 และผลการดำเนินงานวันที่ 1 – 10 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม 1119 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563  

ประชุมคณะกรรมการ บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่ 4(32)/2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในฐานะกรรมการผู้จัดการบริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่ 4(32)/2563 โดยกรรมการบริษัท โรงสีข้าวฯ ได้ร่วมกันพิจารณาผลการดำเนินงาน บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด เดือนมิถุนายน – 10 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(4)/2563

นายเสกสรรค์ รอยลาภเจริญพร กรรมการสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(4)/2563 โดยมีวาระเรื่อง(ร่าง)คู่มือการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ฉบับปรับปรุง 2563) เรื่องแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ฯลฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 5 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563

ประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2563

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2563 มีวาระสำคัญ เรื่อง ขออนุมัติกรอบอัตรากำลังลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประเภทสายบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การพิจารณาเปลี่ยนลูกจ้างของมหาวิทยาลัยเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย การพิจารณาพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ระดับชำนาญการ และกรอบอัตรากำลังลูกจ้างของมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ตำแหน่ง “ผู้ช่วยสอน” ณ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ฯลฯ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563

ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ 4(20)/2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ 4(20)/2563 โดยมีวาระเรื่องผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปี พ.ศ. 2563 เรื่องการรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงานเรื่องค่าไฟฟ้า ฯลฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

ประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ตามเกณฑ์ของ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4(24)/2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการ ประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ตามเกณฑ์ของ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4(24)/2563 โดยมีวาระเรื่อง(ร่าง)คำสั่งคณะทำงานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2563 เรื่องแนวทางการจัดการความรู้สู่การพัฒนาการดำเนินงานตามทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต : จิ๋วแต่แจ๋ว พ.ศ. 2563-2567 ฯลฯ  ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

ประชุมรองอธิการบดีและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4/2563 และประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต “SDU Directions : The Road to Success” ทิศทางมหาวิทยาลัย เส้นทางสู่ความสำเร็จ

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมรองอธิการบดีและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4/2563 รวมถึงประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต”SDU Directions : The Road to Success” ทิศทางมหาวิทยาลัย เส้นทางสู่ความสำเร็จผ่านระบบออนไลน์ SDU Web Conferenceโดยอธิการบดีได้แจ้งทิศทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2563-2567 ให้ผู้บริหาร รวมถึงบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนได้รับทราบ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

ประชุมที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร้อมให้นโยบาย SDU Directions: SMALL but SMART (ทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต : จิ๋วแต่แจ๋ว)

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร้อมให้นโยบาย SDU Directions: SMALL but SMART (ทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต : จิ๋วแต่แจ๋ว) ต่อจากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี ดำเนินการประชุมจากนโยบายสู่การปฏิบัติในมิติของที่ปรึกษา บทบาทที่เป็นรูปธรรม และการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานกิจการต่างๆของมหาวิทยาลัย  ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563

ประชุมพนักงานมหาวิทยาลัย ระดับชำนาญการ

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมพนักงานมหาวิทยาลัย ระดับชำนาญการ เพื่อสอบถาม และรับฟังแนวทางการดำเนินการแผนงานโครงการที่จะทำในอนาคต ของพนักงานมหาวิทยาลัย ระดับชำนาญการ โดยมี ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการดำเนินงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุตามแนวทางสู่ความสำเร็จภายใต้ทิศทางการดำเนินงานของมหาวิทยาสัยสวนดุสิต พ.ศ. 2563-2567

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการดำเนินงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุตามแนวทางสู่ความสำเร็จภายใต้ทิศทางการดำเนินงานของมหาวิทยาสัยสวนดุสิต พ.ศ. 2563-2567 โดยมีผู้รับผิดชอบด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุของหน่วยงานอิสระ และสำนักกิจการพิเศษ เข้าร่วมประชุมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

1 2 3

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26