ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 6(11)/2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ครั้งที่ 6(11)/2563 โดยมีวาระเรื่องการดำเนินการต่อสัญญาเช่าพื้นที่ใช้ประโยชน์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องขอต่อสัญญาเช่าพื้นที่ตู้ถอนเงินอัตโนมัติ ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด มหาชน พื้นที่ในมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563