ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1(10)/2563

ว่าที่ร้อยตรี ดร.วราธร อภิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1(10)/2563 โดยมีวาระเรื่องพิจารณาประกันสุขภาพกลุ่ม พนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี 2564, (ร่าง) ปฏิทินการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 19 ตุลาคม 2563