Month: September 2020

การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2/2563

กองนโยบายและแผน​ จัดประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม​ ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.2563​ ครั้งที่​ 2/2563 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พิทักษ์​ จันทร์เจริญ​ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร​ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต​ เป็นประธานการประชุม​ โดยมีวาระการประชุมเรื่อง​ รายงานการจัดทำ​ (ร่าง)​ ระเบียบคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม​ และพิจารณา​ (ร่าง)​ ประมวลจริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัย​ กรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหาร​ ณ​ ห้องประชุมชั้น​ 5​ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย​ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต​ วันพฤหัสบดีที่​ 27​ สิงหาคม​ 2563

ประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 10/2563

ดร.บุญลือ ทองอยู่ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 10/2563 โดยมีวาระเรื่องมติสภามหาวิทยาลัย ในการพิจารณาข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย คลังหน่วยกิตเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต พ.ศ. 2563 เรื่อง(ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล(ฉบับที่ 4) พ.ศ. …. ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่  3 กันยายน 2563

ประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 10/2563

ดร.บุญลือ ทองอยู่ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 10/2563 โดยมีวาระเรื่องมติสภามหาวิทยาลัย ในการพิจารณาข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย คลังหน่วยกิตเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต พ.ศ. 2563 เรื่อง(ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล(ฉบับที่ 4) พ.ศ. …. ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่  3 กันยายน 2563

ประชุมรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งพิเศษ/2563

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งพิเศษ/2563 โดยมีวาระเรื่อง การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 และการพิจารณาปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัย ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ฯลฯ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 

การประชุมรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2/2563

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2/2563 โดยมีวาระเรื่อง แผนปฏิบัติงานและการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ที่สอดคล้องกับทิศทางมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การขออนุมัติใช้เงินสำรองและเงินสำรองสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และการขอเลื่อนชำระหนี้ทุนการศึกษาของบุคลากรสายวิชาการ ฯลฯ ในครั้งนี้คณะกรรมการประเมินการจัดปฐมนิเทศระดับคณะ/ โรงเรียน ศูนย์การศึกษา และวิทยาเขต ประจำปี 2563 พิจารณาแล้วเห็นควรให้รางวัลการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 แบ่งออกเป็น 4 รางวัล (โดยไม่เรียงตามลำดับคะแนน) ดังนี้ (โล่รางวัล) 1.รางวัลสร้างทัศนคติที่ดีต่อการศึกษา ได้แก่ คณะครุศาสตร์ 2.รางวัลสร้างพลังการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา ได้แก่ คณะวิทยาการจัดการ 3.รางวัลความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการดำเนินงาน ได้แก่ โรงเรียนการท่องเที่ยวละการบริการ 4.รางวัลความประทับใจต่อการจัดกิจกรรม ได้แก่ วิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่คณะ/โรงเรียน ศูนย์การศึกษา ที่จัดกิจกรรมด้วย ณ ห้องประชุมชั้น […]

ประชุมพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีวาระเรื่อง การพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ 2563และการนับระยะเวลาในการประเมินผลการปฏิบัติงาน และสืบเนื่องการพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ได้รับการประเมิน ระดับ 1 และ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 1และรอบที่ 2 ฯลฯ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

ประชุมรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งพิเศษ/2563

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งพิเศษ/2563 โดยมีวาระเรื่อง การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 และการพิจารณาปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัย ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ฯลฯ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 

1 2 3

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26