Month: September 2020

ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ม.สวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ระยะที่ 88

ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ม.สวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ระยะที่ 88 หลักสูตรผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-18 กันยายน 2563 โดยวันแรกของการอบรม ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ เรื่อง อุดมการณ์แห่งวิชาชีพผู้บริหาร โดยเนื้อหาบางส่วนของการบรรยายว่า ผู้บริหารที่ดี ควรมีคุณสมบัติการเป็น “ ผู้นำ ” เพราะการทำงานที่ยากที่สุด  คือ การบริหารคน จะทำอย่างไรให้คนทำงานทำตามสิ่งที่เรามอบหมาย และจะทำอย่างไรให้คนทำงานเหล่านั้น ทำงานไปในทิศทางเดียวกัน  เพราะความศรัทธาและความเชื่อมั่นจะเกิดขึ้นได้หากเรามีผู้นำที่ดี การทำงานจากอุดมการณ์ จะเกิดเป็นรูปธรรมได้  ผู้บริหารต้องรีบลงมือปฏิบัติ ทบทวน หมั่นฝึกฝนและเรียนรู้ให้มาก กล้าที่จะคิด และกล้าที่จะทำสิ่งใหม่ๆ เมื่อตั้งใจทำอะไรสักอย่างแล้ว ควรทำให้ดีที่สุด ณ ห้อง 301 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตรับใบประกาศนียบัตรจากการดำเนินงานด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก ในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2563

http://www.dusit.ac.th/2020/841621.html เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยกองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ กองอาคารและสถานที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนและกองนโยบายและแผน โครงการอาหารกลางวัน 1 ศูนย์บริหารกายเพื่อสุขภาพ สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ สวนดุสิตโพลสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะพยาบาลศาสตร์ โรงเรียนการเรือน สำนักงานอาคารบริการวิทยาศาสตร์  ศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ศูนย์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี และ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปางรวม 18 หน่วยงานได้รับประกาศนียบัตรจากโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Less Emission Support Scheme: LESS) ในประเภทกิจกรรมจัดการของเสีย และประเภทกิจกรรมป่าไม้และพื้นที่สีเขียวในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2563 จัดโดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยมี ดร.วรานี เวสสุนทรเทพรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยสวนดุสิตรับมอบ  โดยได้รับเกียรติจาก นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ และในโอกาสนี้ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตยังได้รับการขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟรุตพริ้นท์องค์กร (Carbon […]

ประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2563

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2563 มีวาระสำคัญเรื่อง ขออนุมัติกรอบอัตรากำลังลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประเภทสายบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม การพิจารณาพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ระดับชำนาญการ ฯลฯ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 11 กันยายน 2563

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2/2563

นายเสกสรรค์ รอยลาภเจริญพร  กรรมการสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2/2563 โดยมีวาระเรื่อง (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และสืบเนื่อง (ร่าง) กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฯลฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 5 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563

ประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ครั้งที่ 5(16)/2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ครั้งที่ 5(16)/2563 โดยมีวาระเรื่องการจัดคำสั่งแต่งตั้งและประกาศเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลงานที่แสดงถึงความรู้ ความสามารถและทักษะ ในระดับชำนาญการ พ.ศ. …. เรื่องทำเนียบรายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการ ฯลฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 3  อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 10 กันยายน 2563

ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2/2563

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2/2563 โดยมีวาระเรื่องการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระบบ SDU QA พ.ศ.2563 เรื่อง(ร่าง)รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2562 ฯลฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 10 กันยายน 2563

งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานกล่าวแสดงความขอบคุณ และมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ โดยในช่วงเช้าผู้เกษียณอายุราชการ ได้ร่วมพิธีบวงสรวงหลวงปู่ชัยมงคล โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธี  พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.มณีรัตน์ จันทนะผะลิน เป็นผู้นำทำพิธีบวงสรวง ณ ศาลหลวงปู่ชัยมงคล และศาลากระจ่างศรี  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2563 ในปี 2563 มีข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจำของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่เกษียณอายุราชการ ดังนี้ คณะครุศาสตร์ : อาจารย์ ดร.สวงค์ บุญปลูก (รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ) ผศ.ดร.วลีมาศ แซ่อึ้ง ผศ.ดร.กานดา ธีระทองคำ อาจารย์ ดร.สุรพล ศิริเศรษฐ (ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : ผศ.ดร.รสริน […]

ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 5(10)/2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 5(10)/2563 โดยมีวาระเรื่องการขอใช้พื้นที่ชั้นลอย และพื้นที่บริเวณห้อง Co-Working Space ชั้น 1 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน (ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์) ของบริษัท MangoSTEEMS Co., Ltd. เรื่องการขอต่อสัญญาเช่าพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ท จำกัด ฯลฯ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย วันที่ 9 กันยายน 2563

ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ 3(19)/2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ 3(19)/2563 โดยมีวาระเรื่อง การขยายผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาปลอดภัย  แผนการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี  แนวทางการฝึกอบรมเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงผู้ดำเนินงานด้านความปลอดภัย และการดำเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน ประจำปี งบประมาณ 2563 : การวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ฯลฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2563

ประชุมติดตามการดำเนินงานของคณะทำงานการจัดการความรู้ จัดการประชุมติดตามการดำเนินงานของคณะทำงานการจัดการความรู้ตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพ (Knowledge Management – KM) ของหน่วยงาน ครั้งที่ 3 (23)/2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานของคณะทำงานการจัดการความรู้ จัดการประชุมติดตามการดำเนินงานของคณะทำงานการจัดการความรู้ตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพ (Knowledge Management – KM) ของหน่วยงาน ครั้งที่ 3 (23)/2563 โดยมีวาระเรื่อง กำหนดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM SDU Sharing) ผ่านทางช่องทาง Line KM SDU รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) หรือ ผลการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส่วนงาน/ หน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2562 รอบ 12 เดือน (สิงหาคม 2562 – กรกฎาคม 2563) ฯลฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 5  อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2563

1 2 3