Month: August 2020

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล ทรงเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปฏิบัติการแทนอธิการบดี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยงสำหรับคณะทำงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

กองกลาง และกองบริหารงานบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยงสำหรับคณะทำงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดการอบรม และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พรภัทร อินทรวรพัฒน์ รองผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ เป็นวิทยากร พร้อมด้วย ผศ.ดร.รุ่งโรจน์ เย็นชัยพฤกษ์ ผศ.ดร.ประศาสน์ นิยม ผศ.ดร.อุทัย สติมั่น ดร.กัญญทอง หรดาล และ ดร.รุ่งนภา เลิศพัชรพงศ์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรประจำกลุ่ม โดยมีคณะทำงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงซึ่งเป็นผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมอบรม ณ ห้อง 301 ศูนยืพัฒนาทุนมนุษย์ อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563

ประชุมที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร้อมให้นโยบาย หารือแนวทางการดำเนินงานกิจการต่างๆของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 

ประชุมคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3(12)/2563

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3 (12)/2563 โดย รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุม โดยมีวาระการประชุม เรื่อง พิจารณาผลคะแนนของผู้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสถานภาพลูกจ้างของมหาวิทยาลัยเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ พ.ศ.2563 และ (ร่าง)ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563  (ภาพ/ข่าว : พงส์ปภาพ นาคเวช กองประชาสัมพันธ์ ม.สวนดุสิต)

ผู้บริหาร ม.สวนดุสิต เข้าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2564

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร้อมด้วย รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ดร.สุวิชชา เนียมสอน ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลยุทธ์ ผศ.ธิดารัตน์ คำยัง ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน  นายพรรษวัชร อุดมเสฏฐ์ชัย ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่ และบุคลากรกองนโยบายและแผน เข้าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2564 ต่อคณะอนุกรรมาธิการด้านการศึกษา ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุม (สผ.) 419 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 

ประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 8/2563

ดร.บุญลือ ทองอยู่ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่  8/2563 โดยมีวาระเรื่อง (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย คลังหน่วยกิตเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต พ.ศ. …. ฯลฯ ณ ห้องประชุมกุมาริกา โรงแรมสวนดุสิต เพลส เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563

ประชุมรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งพิเศษ 4/2563

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งพิเศษ 4/2563 โดยมีวาระเรื่องการรายงานการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 เรื่องขอชี้แจงการดำเนินการบุคลากรสายวิชาการ เรื่องการต่ออายุสัญญาจ้างของบุคลากรสายวิชาการ ฯลฯ ณ  ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร สำนักงานมหาวิทยาลัย และ ผ่านระบบApplication Microsoft Teams  วันที่ 5 สิงหาคม 2563

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์ ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ  วันที่ 3 สิงหาคม 2563 

1 2

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26