ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ ครั้งที่ 9(1)/2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ ครั้งที่ 9(1)/2563 โดยมีวาระ เรื่อง (ร่าง) คำสั่งสำนักกิจการพิเศษ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการยกร่างกฎหมายลำดับรองสำนักกิจการพิเศษ  รายงานผลการดำเนินงานสำนักกิจการพิเศษ เดือนกรกฎาคม 2563 และเรื่องสืบเนื่อง (ร่าง) แผนการดำเนินงานสำนักกิจการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ร่าง) ประกาศสำนักกิจการพิเศษ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานในโครงการอาหารกลางวัน 1 (ครัวสวนดุสิต) พ.ศ. ….  และ (ร่าง) ประกาศสำนักกิจการพิเศษ เรื่อง อัตรากำลังพนักงานโครงการอาหารกลางวัน ๑ (ครัวสวนดุสิต) พ.ศ. …. ฯลฯ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563