มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยงสำหรับคณะทำงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

กองกลาง และกองบริหารงานบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยงสำหรับคณะทำงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดการอบรม และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พรภัทร อินทรวรพัฒน์ รองผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ เป็นวิทยากร พร้อมด้วย ผศ.ดร.รุ่งโรจน์ เย็นชัยพฤกษ์ ผศ.ดร.ประศาสน์ นิยม ผศ.ดร.อุทัย สติมั่น ดร.กัญญทอง หรดาล และ ดร.รุ่งนภา เลิศพัชรพงศ์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรประจำกลุ่ม โดยมีคณะทำงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงซึ่งเป็นผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมอบรม ณ ห้อง 301 ศูนยืพัฒนาทุนมนุษย์ อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563