การประชุมการพัฒนาโจทย์การวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาปฐมวัยที่ตอบโจทย์ตามนโนบายของมหาวิทยาลัย

รศ.ดร. ศิโรจน์ ผลพันธิน รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ให้เกียรติมอบนโยบายการดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างความเข้มแข็งอัตลักษณ์ด้านการศึกษาปฐมวัย

ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ รองศาสตราจารย์ ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา ได้กล่าวถึงการระดมสมองเพื่อพัฒนาโจทย์การวิจัยเพื่อสร้างความเข้มแข็งอัตลักษณ์ ด้านการศึกษาปฐมวัยของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 17 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม Dusit Bistro co-working space อาคาร 2 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต