มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มอบสิ่งของยังชีพแก่สำนักงานเขตบางพลัด

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร้อมด้วย รศ.พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ มอบสิ่งของยังชีพแก่สำนักงานเขตบางพลัดเพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เขตบางพลัด ในช่วงการป้องกันการระบาดของ COVID-19 โดยนางสาวปัญชพัฒน์  หลักดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตบางพลัดเป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานเขตบางพลัด ได้แก่ นางสาวกาญจนา ภูพิพัฒน์ผล ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางพลัดนางกรรณภิรมย์ บุญมี หัวหน้าฝ่ายปกครองนางกัญมณี  เดชประดิษฐ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 15 พฤษภาคม 2563