โครงการการถอดบทเรียนระดมสมองและประสานความร่วมมือเพื่อดำเนินการวิจัยเรื่องการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าการผลิตข้าวปลอดภัยในจังหวัดสุพรรณบุรี (ท้าทายไทยระยะที่ 2) (ภายใต้โครงการวิจัยท้าทายไทย กลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2561) และ พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กับ จังหวัดสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการการถอดบทเรียนระดมสมองและประสานความร่วมมือเพื่อดำเนินการวิจัยเรื่องการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าการผลิตข้าวปลอดภัยในจังหวัดสุพรรณบุรี (ท้าทายไทยระยะที่ 2) (ภายใต้โครงการวิจัยท้าทายไทย กลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2561) และ พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กับ จังหวัดสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เพื่อพัฒนาอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชน อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี และนางสาววิราภรณ์ มงคลไชยสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมลงนามในครั้งนี้ อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี กล่าวต้อนรับ และรศ.ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้  ณ ห้องประชุมฮาลาล 1 ชั้น 2 อาคารจันทร์เจริญ มหาวิทยาสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563