ประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 9(87)/2563

นายนิคม กฤษณรังคุณ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 9(87)/2563 โดยมีวาระเรื่อง(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. …. เรื่อง(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. …. ณ ห้องประชุม ชั้น3 กองบริหารงานบุคคล อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563