มหาวิทยาลัยสวยดุสิต ต้อนรับคณะทำงานจากศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาดูงาน Café Library ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย นำโดย นางสาววิมลพรรณ คำประชา กรรมการผู้จัดการ และคณะ เข้าศึกษาดูงาน Café Library ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งเป็นต้นแบบวิธีการเรียนรู้ มิติใหม่แห่งสถานที่ การให้บริการทางวิชาการ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน เป็นประธานกล่าว ต้อนรับ พร้อมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับทีมศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียง และมีความพร้อมในทุกด้าน อีกทั้ง ยังมี จามจุรีสแควร์ เป็นพื้นฐานมาก่อน หากจะสร้าง Café Library ในศูนย์หนังสือของ มหาวิทยาลัย ก็ไม่ใช่เรื่องยาก นับเป็นที่ดี เพราะจะได้พัฒนาคนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และขอให้ “ สร้างอยู่บนพื้นฐานความเป็นตัวตนที่เรามี และ ร้านคาเฟ่ต้องเล่าเรื่องราวได้ ”


Warning: Undefined global variable $s_blog_enable_comments in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/comments.php on line 17

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26