ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน ครั้งที่ 1(16)/2563

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน ครั้งที่ 1(16) / 2563 โดยมีวาระเรื่อง(ร่าง) กรอบระยะเวลาการดำเนินงานภายหลังการชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน ในการนี่ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มอบขนมค๊อฟฟี่เค้กแก่คณะกรรมการ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563 ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 6 มกราคม 2562