Month: December 2019

ประชุมคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ 1/2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563 โดยมีวาระสำคัญ เรื่อง แนวทางการพัฒนาผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฯลฯ วันที่ 18 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มสด. ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต บรรยายพิเศษหัวข้อ ” คุณลักษณะของผู้บริหารการศึกษาที่พึงประสงค์ “ โดยเน้นว่า ผู้บริหารที่ดีจะต้องมีวิสัยทัศน์ ริเริ่มสร้างสิ่งใหม่ ปฏิบัติเป็นแบบอย่าง คิดอ่านให้รวดเร็ว เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยการเลือกคนให้เหมาะกับงาน เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันเป็นส่วนที่สำคัญ นอกจากนี้ ผู้บริหารที่ดี ต้องกล้าที่จะคิดและทำ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูล ทั้งนี้หากผู้บริหารมีความมั่นใจในตนเอง และเป็นแบบที่กล่าวมา นั่นคือ “ คุณลักษณะของผู้บริหารที่พึงประสงค์ ”  และ รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี บรรยายพิเศษหัวข้อ “ผู้นำและการสร้างผู้นำทางวิชาการสู่โลกอนาคต และการบริหารงานในสถานการณ์ฉุกเฉิน ” โลกวันนี้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้นำทุกวันนี้ต้องมีภาวะผู้นำ สื่อสารเป็น มีทักษะดิจิทัล รู้จักใช้แอพพลิเคชั่นต่างๆ แต่ก็ต้องไม่หยุดพัฒนาเรียนรู้ใหม่ ๆ ที่สำคัญต้องรู้จุดเด่นและจุดด้อยของตนเอง แสวงหาพันธมิตร หรือเครือข่ายไว้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และช่วยเหลือเติมเต็มสิ่งที่ขาด รวมถึงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า  สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการปรับวิธีคิดและวางตนให้เหมาะสมกับฐานะในปัจจุบัน  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมเป็นวิทยากร ในการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมทิพตะวัน โรงแรมวังรี รีสอร์ท จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562

ประชุมคณะอนุกรรมการด้านความเสี่ยง ครั้งที่ 3(35)/2562

นายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด กรรมการสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านความเสี่ยง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 3(35)/2562 โดยมีวาระเรื่องหน่วยงานที่ส่งรายงานการประเมินความปลอดภัย เรื่องการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะในเรื่องแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 17 ธันวาคม 2562

ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2562

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2562 โดยมีวาระเรื่องการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 เรื่องการขอเสนอรายชื่อบุคคลภายนอกเพื่อแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 1 ราย ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 17 ธันวาคม 2562

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13(47)/2562

ดร.ถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13(47)/2562  โดยมีวาระสำคัญเรื่อง นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต บรรยายวิชาการ ในหัวข้อ “A Proposed Model  for Developing Human Capital through Higher Education System to  Support the Belt and Road Initiative”  ให้แก่มหาวิทยาลัยกวางสี  (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงานที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ 2 ปี ครบ 3 ปี และครบ 4 ปี รายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานอิสระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  และก่อนการประชุมในครั้งนี้ นายกสภามหาวิทยาลัย ได้มอบกระเช้าแสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด จำปาทอง เนื่องในโอกาศได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมลำพอง […]

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 12(45)/2562

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 12(45)/2562 โดยมีวาระเรื่องการรายงานผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9(42)/2562 เรื่องรายงานผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10(43)/2562 เรื่องการดำเนินการตามข้อสังเกตของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ฯลฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 11 ธันวาคม 2562

ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน มสด. ครั้งที่ 11(16)/2562

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ทไหน้าที่แทนประธานในการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ 11(16)/2562 โดยมีวาระเรื่อง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการการดำเนินงานบริหารและจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน   การเก็บข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าจากมาตรการประหยัดพลังงาน ความร่วมมือในการทำ Morning Talk ระหว่างนักศึกษหลักสูตรอาชีวอนามัยและควาปลอดภัย กับผู้ปฏิบัติงานกองอาคารและสถานที่  ฯลฯ ณ ห้องประชุมชั้น 5   อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่  11 พฤศจิกายน 2562

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มสด. จัดประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 3/2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 3/2562 โดยมีวาระเรื่องการประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะวิทยาการจัดการ เรื่องเอกสารประกอบการพิจารณาของผู้มีสิทธิ์เข้ารับสรรหาเป็นคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 11 ธันวาคม 2562

สำนักบริหารกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมให้เด็กๆโครงการละออพลัส ร่วมร้องเพลง Merry Christmas, Jingle Bells และ Happy New Year

สำนักบริหารกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมให้เด็กๆโครงการละออพลัส ร่วมร้องเพลง  Merry Christmas, Jingle Bells และ  Happy New Year บริเวณหน้า Service center อาคาร สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร้อมทั้งแจกของขวัญให้กับผู้บริหาร และหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2020 ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2562

ประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ 5(20)/2562

ผศ.ดร.เหม ทองชัย ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ทำหน้าที่แทนประธานการประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 5(20)/2562   มีวาระสำคัญเรื่อง กำหนดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM SDU Sharing) ผ่านทางช่องทาง Line (เดือนพฤษภาคม – ตุลาคม 2562) ผลการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบ 12 เดือน) ระดับมหาวิทยาลัย ฯลฯ ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

1 2 3

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26