ประชุมคณะอนุกรรมการด้านความเสี่ยง ครั้งที่ 2(34)/2562

นายณรงค์ศักดิ์  ภูมิศรีสอาด กรรมการสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(34)/2562 โดยมีวาระเรื่องการเตรียมการจัดทำกฎหมายรองรับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เรื่องแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต / วิทยาเขตสุพรรณบุรี / ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562