ประชุมคณะอนุกรรมการด้านความเสี่ยง ครั้งที่ 1(33) / 2562

นายณรงค์ศักดิ์  ภูมิศรีสอาด กรรมการสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(33) / 2562 โดยมีวาระเรื่อง(ร่าง)ปฏิทินกำหนดการประชุมคณะอนุกรรมการด้านความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรื่องขั้นตอนการดำเนินงานป้องกันและระงับอัคคีภัย ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 15 ตุลาคม 2562