มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 10 -11 ตุลาคม 2562  ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ได้แก่ รศ.ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล เป็นประธานคณะกรรมการตรวจประเมินฯ , ผศ. อิงอร ตั้นพันธ์ กรรมการ , ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี  กรรมการ พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายในของมหาวิทยาลัยฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินฯ  โดย รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินฯ พร้อมกล่าวสรุปภาพรวมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมา จากนั้นประธานคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ชี้แจงวัตถุประสงค์การตรวจประเมิน พร้อมสัมภาษณ์คณะผู้บริหารได้แก่ อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า และนักศึกษาปัจจุบัน พร้อมตรวจเอกสารและรายงานเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต